Array
(
  [0] => 202.151.35.163
  [1] => 202.151.35.249
  [2] => 112.201.173.138
  [3] => 180.190.90.228
  [4] => 120.29.89.132
  [5] => 180.190.51.139
  [6] => 182.18.227.126
  [7] => 152.32.106.29
  [8] => 49.144.194.123
  [9] => 130.105.53.213
  [10] => 112.206.162.143
  [11] => 112.200.225.249
  [12] => 112.206.109.10
  [13] => 112.211.14.27
  [14] => 112.207.110.21
  [15] => 152.32.111.202
  [16] => 112.202.60.191
  [17] => 180.191.103.83
  [18] => 114.108.219.39
  [19] => 180.191.103.44
  [20] => 202.175.225.121
  [21] => 41.212.68.81
  [22] => 139.59.92.168
  [23] => 110.54.241.124
  [24] => 202.175.225.185
  [25] => 41.139.240.33
  [26] => 54.191.137.17
  [27] => 154.65.19.198
)
US
Barcelona: Dani Alves tiếc vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội - Dafabet : Barcelona: Dani Alves tiếc vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội - Dafabet
Array
(
  [0] => 202.151.35.163
  [1] => 202.151.35.249
  [2] => 112.201.173.138
  [3] => 180.190.90.228
  [4] => 120.29.89.132
  [5] => 180.190.51.139
  [6] => 182.18.227.126
  [7] => 152.32.106.29
  [8] => 49.144.194.123
  [9] => 130.105.53.213
  [10] => 112.206.162.143
  [11] => 112.200.225.249
  [12] => 112.206.109.10
  [13] => 112.211.14.27
  [14] => 112.207.110.21
  [15] => 152.32.111.202
  [16] => 112.202.60.191
  [17] => 180.191.103.83
  [18] => 114.108.219.39
  [19] => 180.191.103.44
  [20] => 202.175.225.121
  [21] => 41.212.68.81
  [22] => 139.59.92.168
  [23] => 110.54.241.124
  [24] => 202.175.225.185
  [25] => 41.139.240.33
  [26] => 54.191.137.17
  [27] => 154.65.19.198
)
US
Array
(
  [0] => 202.151.35.163
  [1] => 202.151.35.249
  [2] => 112.201.173.138
  [3] => 180.190.90.228
  [4] => 120.29.89.132
  [5] => 180.190.51.139
  [6] => 182.18.227.126
  [7] => 152.32.106.29
  [8] => 49.144.194.123
  [9] => 130.105.53.213
  [10] => 112.206.162.143
  [11] => 112.200.225.249
  [12] => 112.206.109.10
  [13] => 112.211.14.27
  [14] => 112.207.110.21
  [15] => 152.32.111.202
  [16] => 112.202.60.191
  [17] => 180.191.103.83
  [18] => 114.108.219.39
  [19] => 180.191.103.44
  [20] => 202.175.225.121
  [21] => 41.212.68.81
  [22] => 139.59.92.168
  [23] => 110.54.241.124
  [24] => 202.175.225.185
  [25] => 41.139.240.33
  [26] => 54.191.137.17
  [27] => 154.65.19.198
)
US